Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (431)
Legislativa (171)
Šlechtění (173)
Výběry býků (239)
Výstavy (233)
Zdraví (203)
Pozvánky (333)
Zajímavosti (186)
Ze svazu (344)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Jednotná žádost 2017 - novinky

16.03.2017,  Kamil Malát  

Zahájení příjmu Jednotné žádosti pro rok 2017 se blíží, proto je vhodné shrnout nejdůležitější změny týkající se jednotlivých dotačních titulů a taktéž upozornit na nejčastější chyby, kterých se žadatelé dopouští. V první dekádě dubna zahájí SZIF generování předtisků žádostí na Portálu farmáře včetně předtisků na zvířata. Žádosti pak bude možné podávat standardně až do 15. května v řádném termínu, 9. června pak bude ukončen příjem žádostí v termínu pro pozdní podání. Obsah Jednotné žádosti bude letos zcela identický s loňským rokem. Výčet novinek najdete v textu dále.

Novinky v Jednotné žádosti 2017

1. Greening

• pro splnění podmínek lze využít plochy, jež se nachází v EZ či PO, pokud tak bude chtít žadatel učinit, vzdá se tím EZ/PO na všech jeho DPB pro potřeby výpočtu podmínek tohoto opatření
• NOVÉ sankce (dle čl. 28 NK 640/2014)
- Správní sankce za předeklaraci (stejně jako je tomu u zbylých PP)
- Jestliže žadatel neohlásí veškeré své plochy orné půdy a tato plocha bude vyšší než 0,1 ha, pak plocha, která má být použita pro výpočet ekologické platby se sníží o 10 %.
- Správní sankce vypočítaná (dle bodu 1 a 2) se následně vydělí pěti a o to bude platba ponížena. Zároveň je tato sankce omezena na nejvýše 20 % částky ekologické platby, na kterou by měl žadatel nárok.

• ECP: rozdíl do 0,01 ha se nejedná o porušení ECP
• EFA:
- zrušeno omezení úhoru na max. 3 roky – nyní neomezeně
- povinnost pěstovat na úhoru některou z plodin uvedených v § 12 NV
- pokud se jedná o úhor, který je na části DPB, musí být tato část viditelně označena, jinak Fond danou plochu nezapočítá do plochy v ekolog. zájmu
- DPB musí být evidován na žadatele v LPIS min. od 1.1. daného roku do 31.10. daného roku (!kultura úhor musí být na DPB min. do 15.7., poté lze kulturu změnit!)
- souvrať: povinnost pěstovat některou z plodin uvedených v § 14 NV

2. Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)

• v r. 2017 dobíhají poslední závazky (zatravňování orné půdy) uzavřené dle NV 79/2007 Sb.
• v roce 2017 již NENÍ pardonovaným důvodem snížení zařazené výměry tzv. mimořádná aktualizace (provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona o zemědělství).

Ošetřování travních porostů
• Maximální intenzita chovu hosp. zv. 1,15 VDJ se nově počítá z výměry zařazené v roce podání žádosti do:
- podopatření ošetřování travních porostů,
- titulu zatravňování orné půdy dle NV 79/2007 Sb.,
- podopatření zatravňování orné půdy dle NV 75/2015 Sb. (od druhého roku trvání závazku).
• Za ponechání nepokosených ploch na DPB pod 12 ha se navýší sazba dotace o 5/11 EUR/ha shodně jako u DPB nad 12 ha (nutno deklarovat v žádosti o dotaci).

Titul ochrana chřástala polního
• Nově je zakázán příkrm pasených zvířat (pozn. za příkrm se pro účely tohoto nařízení nepovažuje podávání minerálních lizů a napájení).

Titul druhově bohaté pastviny
• Údržbu TTP pastvou je nutné zajistit do 31.10. příslušného kalendářního roku nebo nově do 31.8., pokud se DPB nachází alespoň z 50 % v horské méně příznivé oblasti typu H1 dle NV č. 72/2015 Sb.
• Nově je příkrm pasených zvířat povolen jen na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku.

Pozn.: Novinky u podopatření ekologické zemědělství welfare neuvádím, protože změny se netýkají chovatelů masného skotu.

Nejčastější pochybení ze strany žadatelů

Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) - masná telata, dojnice, bahnice a kozy:
• pozdní hlášení do IZR
• absence podání právního nástupnictví na masná telata v případě převodů mezi žadateli

Natura 2000
• Žadatel deklaruje DPB, který se nenachází na území 1. zóny národních parků (NP) nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí (CHKO) => DPB se vždy musí nacházet na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO!
• Na DPB, které se nacházejí v oblastech Natura 2000, ale nemají překryv s 1. zónou NP nebo 1. zónou CHKO, se platba neposkytne.

Nejčastější pochybení zjištěná při kontrolách na místě v roce 2016

Výměra / plocha
• neohlášené plochy (užívané plochy, které nebyly ohlášeny v jednotné žádosti)
• rozdíly mezi deklarovanou (v žádosti) a skutečně zjištěnou (změřenou) plochou

Podmínky způsobilosti
• neprovedení seče nebo pastvy včetně odklizu biomasy či nedopasků do 31.7. – SAPS, AEKO, LFA, NATURA

Aktivní zemědělec
• zjištěny ekonomické činnosti nedeklarované v žádosti (nejčastěji pronájem či správa nemovitostí vlastních či pronajatých nemovitostí – CZ NACE 68.20)

DZES
• DZES 5 – na mírně erozně ohrožené (MEO) ploše byl pěstován porost erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, …) bez půdoochranné technologie

V letošním roce se očekává další nárůst počtu kontrol ze strany SZIFu, SVS, ČPI i ÚKZÚZ (rostoucí počet žadatelů i podaných žádostí) až na celkem 6.500 (rok 2016 – 5.851).

Souhrnný přehled seminářů k Jednotné žádosti pořádaných SZIFem najdete ZDE.

zdroj: prezentace SZIF, VČS SMO - ke stažení ZDE

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz