Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (174)
Šlechtění (179)
Výběry býků (242)
Výstavy (239)
Zdraví (210)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (190)
Ze svazu (353)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Závěrečné jednání pracovní skupiny k PH

30.03.2017,  Kamil Malát  

V pondělí se na svém závěrečném jednání sešla pracovní skupina k problematice plemenných hodnot (PH). Pracovní skupina byla ustanovena na podzim loňského roku výborem svazu za účelem detailní analýzy oblasti výpočtu plemenných hodnot a navržení odborných opatření směřujících zejména k větší stabilitě PH, která by byla následně postoupena Grémiu předsedů rad plemenných knih k rozhodnutí. Počet členů pracovní skupiny nebyl nijak limitovaný a každý zájemce se mohl do skupiny aktivně zapojit, čehož také někteří chovatelé využili.

Přechod na nový způsob odhadu plemenných hodnot, který byl poprvé zveřejněn při výpočtu v červnu loňského roku, dal výrazně větší váhu jak genetické složce, tak zejména vlastní užitkovosti (dosahované hmotnosti). To se logicky projevuje ve větší citlivosti databáze na množství a především pak na kvalitu vstupních údajů vztažených k jednotlivým zvířatům (např. původy zvířat a zjištěné hmotnosti). Tato citlivost pak může mít v některých případech vliv na menší stabilitu PH mezi jednotlivými výpočty, než tomu bývalo v minulosti. Tyto změny jsou způsobeny mnoha faktory, které jsme již několikráte popisovali (viz například tento článek či prezentace ze semináře na Skalském dvoře - ke stažení zde).

Smyslem pracovní skupiny bylo detailně analyzovat strukturu a korektnost vstupních dat, posoudit faktory ovlivňující stabilitu výpočtů a případně navrhnout opatření, která by výkyvy PH usměrnila. Od doby změny ve výpočtu PH (6/2016) bylo provedeno asi 60 kontrolních neveřejných výpočtů, které sloužily jako podklad pro tuto diskuzi. Na lednovém jednání byly navrženy dílčí úpravy pro sestavování databáze používané pro výpočet, které by měly mít pozitivní vliv na větší stabilitu PH. Hlavní kroky spočívaly zejména v oddělení výpočtů pro plemena méně a více početná, změně v systému tvorby vrstevníků a pokud by se to ukázalo jako žádoucí, tak i možnosti vyloučit z výpočtu telata bez zjištěných hmotností (detailněji jsme psali zde).

Právě tvorba skupin vrstevníků se ukázala jako nejklíčovější. Doposud si dělala vzájemně vrstevníky telata do 25 ks narozených na jednom chovu bez ohledu na (délku) období telení (a termíny následných vážení), což se pro sestavování skupin vrstevníků při prodlužování období telení jevilo jako problematické. Nově proto budou skupiny vrstevníků ve vztahu k hmotnostem utvářeny dle konkrétního data vážení, nikoliv dle data narození jak tomu bývalo v minulosti. Co se týče průběhu porodu, jsou skupiny vrstevníků sdružovány po intervalech dle data otelení (po dvou až třech měsících dle období).

Na základě těchto změn dat a provedených opakovaných kontrolních odhadů PH bylo spočítáno, že korelace mezi výpočty plemenných hodnot v září a prosinci jsou na úrovni cca 95 – 98 % a již neexistuje opatření, které by mohlo tuto hodnotu ještě výrazně posílit. Více stabilizované jsou maternální efekty, přímé o něco méně, a to zejména díky přibývajícím a měnícím se hmotnostem, které přes vzájemné vazby ovlivňují celou skladbu databáze. Na příkladu konkrétního stáda využívajícího ve šlechtění harémové připouštění, byly rovněž opětovně demonstrovány zásadní změny v RPH v jednotlivých výpočtech, které však nelze přisuzovat chybnému postupu při výpočtu PH, ale způsobu chovatelské práce. Pokud totiž u telat narozených z harémového připouštění dochází k následnému ověřování jejich původů přes DNA, původ telete se mění, což se pochopitelně musí (mnohdy výrazně) projevit i v jeho PH. Nejde však o výraznou změnu PH zvířat uvnitř harémů, ale právě ve skupinách jednotlivých otců, které se díky upřesňování (genotypování) mění.

Jak již bylo uvedeno, zásadní měrou vypočtené PH ovlivňuje kvalita vstupních dat, zejména pak údajů o porodních hmotnostech telat. Pokud nejsou telata vážena (hmotnost je dle průměru populace daného plemene), není dosaženo standardní variability, což se projevuje ve výkyvech v odhadnutých PH. Je tedy nutné znovu apelovat na všechny chovatele zapojené v systému KUMP a jejich místně příslušné inspektory, aby se důsledně věnovali korektnímu zjišťování hmotností (chovatelé) a následnému pořizování těchto dat (inspektoři). Z databáze KUMP budou všechna "podezřelá" a jinak nestandardní data (extrémní hmotnosti směrem dolů i nahoru) extrahována a jednotliví inspektoři v součinnosti s danými chovateli budou zpětně znovu kontrolovat jejich validitu. V této souvislosti byly v rámci pracovní skupiny rovněž diskutovány kompetence inspektora pro KUMP ve vztahu k chovatelem nahlášeným údajům a to od možnosti odmítnout zjevně nekorektní data až po pravomoc vyřadit chov z KUMP v případě opakovaného potvrzení záměrné manipulace s daty (podvodů). Podpisem smlouvy o provádění kontroly užitkovosti masných plemen skotu se chovatel zavazuje mj. k poskytování korektních údajů vyplývajících z platné legislativy a metodiky KUMP.

Závěrečné shrnutí

Celý systém výpočtu PH byl během posledních devíti měsíců tak detailně "rozpitván" jako nikdy předtím. Ukázaly se určité slabiny, které však zpravidla nesouvisely s tím, že by byl způsob odhadu PH chybný, ale s daty, která do výpočtu vstupují. Na porovnáních s jinými systémy výpočtu PH (dojená plemena, Interbeef, evropské populace masných plemen) bylo zdokumentováno, že k pohybům mezi jednotlivými výpočty dochází i tam. To, co bylo možné v rámci vylepšení výpočtu PH udělat, bylo učiněno. Nyní je potřeba soustředit se na osvětu mezi chovateli ve smyslu pořizování kvalitnějších dat, zejména pak ve vztahu k porodním hmotnostem a jejich nepříliš kvalifikovanému odhadu.

Vzhledem k blížícímu se březnovému výpočtu PH, potvrdila pracovní skupina prospěšnost provedených dílčích kroků s tím, že tyto budou využity k odhadu PH k 31.3.2017. Těmito změnami jsou zejména:

a) změna tvorby vrstevníků dle data vážení nikoliv dle data narození
b) do výpočtu vstoupí všechna telata bez ohledu na to, zda byla či nebyla zvážena
c) nebudou publikovány PH zvířat, která nemají zjištěnou žádnou hmotnost
d) rozdělení databáze na dvě skupiny - více a méně početná plemena

Grémium by na svém rozšířeném jednání mělo následně projednat a případně odsouhlasit:

a) počet a termín publikování oficiálního odhadu (odhadů) PH (pracovní skupina se přiklání k variantě oficiálně publikovat pouze výpočet k 12. měsíci se zveřejněním v lednu následujícího roku, ostatní výpočty považovat za pracovní a zveřejňovat je jen na webKUMP a u inspektorů v PC)
b) změnu metodiky KUMP ve vztahu ke sladění přepočtů vážení u metody A a B (přepočítávání hmotností na jednotný věk - u stupně kontroly B sladit se stupněm A)
c) vytvoření mechanismů, jak na úrovni chovu v KU a příslušného inspektora pracovat s nekorektními daty (včetně pravomoci inspektora nepřebírat podezřelá data a v případě potvrzení podvodů možnosti vyřadit chov z KU)
d) důslednější sledování dat pořizovaných v rámci KU ze strany inspektora v návaznosti na údaje poskytnuté chovatelem včetně chyb způsobených při zapisování dat do databáze

Přílohy:

Rozbor RPH k 27.03.2017.pdf, 493 kB
Rozbor RPH dle nového výpočtu - vrstevníci dle data vážení

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz