Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (569)
Legislativa (223)
Šlechtění (300)
Výběry býků (406)
Výstavy (362)
Zdraví (244)
Pozvánky (463)
Zajímavosti (310)
Ze svazu (567)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Vyšetřování skončilo, kauza skot pro Kazachstán nikoliv

01.07.2020,  ČSCHMS  

Policejní vyšetřování kauzy Kazachstán je u konce. Bohužel bez jakéhokoliv konkrétního výsledku. Po téměř roce šetření Policie ČR podané trestní oznámení odložila a Městské státní zastupitelství verdikt potvrdilo. Přestože shromážděné indicie a důkazy podle našeho mínění jasně vykreslují promyšlené podvodné jednání skupiny firem z ČR a dalších zemí vydávajících užitkový skot za plemenný, tak se nepodařilo došetřit konkrétní trestnou činnost a zejména pak najít konkrétní osoby, které jsou za ní odpovědné. Značně specifický a vysoce odborný problém se Policii bohužel nepodařilo dostatečně podchytit, a tak pachatelé zůstávají zatím nepotrestáni.

Užitkový skot podvodně vydávaný za plemenný byl ve velkém vyvážen do Kazachstánu ve vidině vysokého zisku, neboť Kazašská republika nákupy plemenného skotu dotuje. Činnost oné „hovězí mafie“, k níž s největší pravděpodobností patří i některé tuzemské společnosti či osoby, tak velmi výrazně poškozuje dosud výborné jméno českého chovatelství nejenom na tomto významném trhu. Zmapujme však celý příběh, který začal na jaře loňského roku, od začátku.

V měsíci březnu roku 2019 se na nás obrátili zástupci kazašského svazu chovatelů plemene angus s žádostí o informaci, zda potvrzení o původu (POP) na jalovice plemene aberdeen angus, která tamní chovatelé před dodáním zvířat od obchodníků obdržely, jsou pravá. Na první pohled bylo zjevné, že jde o falza. O této informaci jsme obratem naše kazašské kolegy informovali a nabídli jim spolupráci v případě zájmu o nákup plemenných zvířat. Současně jsme požádali Českou plemenářskou inspekci (ČPI) a Státní veterinární správu (SVS), aby celou záležitost oficiálně prošetřily. Záhy se ukázalo, že kříženci, na které byly vystaveny ony falešné POP, dosud neopustily Českou republiku. Tento podvod se tak podařilo zastavit ve stádiu příprav, proto ale nebylo možné prokázat úmysl falešnou dokumentaci skutečně použít pro dovoz zvířat do Kazachstánu.

Na konci května se podobný dotaz opakoval, jednalo se však o kazašský svaz chovatelů plemene hereford. Postupovali jsme stejně, informovali naše partnery a podnět předali státní správě. Na rozdíl od předchozího případu, byla v té době zvířata fyzicky již v Kazachstánu a podle informací od Kazachů mělo být dalších několik desítek kusů na cestě. Později se ukázalo, že zvířata do Kazachstánu doputovala nejenom s falešnými POP, ale také falešnými Průvodními listy skotu (PLS). Teprve po několikaměsíčním úsilí se podařilo prostřednictvím velvyslanectví část z nich získat v originální podobě, aby mohly být předány Policii ČR k odborné expertíze.

Po prošetření se ukázalo, že v zásilce firmy BEST AGRO CZECH SE byla užitková zvířata v různém stupni křížení a různé plemenné skladby, která však byla úředním veterinárním lékařem Krajské veterinární správy Vysočina (KVS) ve veterinárním osvědčení deklarována jako zvířata plemene hereford, ačkoliv drtivá většina z nich nenesla ani stopu herefordské krve. Kromě toho byla u zvířat značně změněna data narození. Podobný problém se ukázal i u dalších zakázek stejné firmy odbavené stejnou KVS. Co státní veterináře vedlo k potvrzení nesprávných údajů a za jakých okolností, se můžeme jen dohadovat. Nevíme ani kolik takových případů přesně bylo, podle všeho se však v součtu jednalo až o 2000 kusů dobytka.

Jelikož se začaly objevovat další podezřelé zakázky, vložilo se do věci Ministerstvo zemědělství (MZe), které v reakci na vydaný zákaz dovozu českého skotu do Kazachstánu ustavilo operativní pracovní skupinu. Ta se dodnes schází a celé kauze se intenzivně věnuje. Jedním z prvních úkolů bylo prošetření všech zakázek již odeslaných, tak i připravených k odbavení do Kazachstánu, aby bylo zamezeno dalším podvodům. Současně došlo k podání již zmíněného trestního oznámení jako reakce na zjištěné nesrovnalosti.

Kauza postupně nabírala na obrátkách a zahrnovala stále více institucí a témat. Jak se rozkrývaly další a další souvislosti, přerostl postupně problém do obří kauzy mezinárodního formátu, do jejíhož řešení byli vtaženi nejvyšší státní úředníci na mnoha stranách, neboť skot do Kazachstánu putoval přes několik překupníků z různých zemí. Do země určení jej dodávala zejména rusko-tatarská společnost KAMAGRO. Zvláštní vztahy Kazachstánu k Ruské federaci jsou obecně známé a zřejmě proto vnímala kazašská strana celou záležitost jako problém výlučně na straně České republiky. Původně ryze odborný problém se tak do značné míry stal politickou záležitostí rozvětvenou do mnoha směrů mající negativní dopad do vzájemné obchodní spolupráce i v jiných oborech než zemědělství.

Vraťme se ale k jádru problému, kterým bylo vydávání užitkových zvířat za plemenná a jejich doprovázení falešnými doklady (POP a PLS). Zhruba o prázdninách loňského roku začalo policejní prošetřování trestního oznámení, které podala za všechny poškozené subjekty ČPI. Všechny podklady a další informace podle našeho názoru jednoznačně ukazující na dobře organizovaný mezinárodní podvod, ale též na pravděpodobné konkrétní viníky, alespoň jeho tuzemské části, nás vedly k naději, že případ musí být celkem snadno prošetřen a viník potrestán, i kdyby mělo být postihováno jen falšování PLS, který je dle zákona veřejnou listinou. Leč, nestalo se. Policie sice konstatovala, že PLS byly zfalšované, nepodařilo se ale zjistit, kdo je vyrobil.

U druhé větve případu, která se věnovala vydávání užitkových zvířat za plemenná, se Policii ani nepodařilo podvod prokázat, natož aby bylo možné určit pachatele trestného činu. Přestože jsme při podávání vysvětlení všichni společně do detailů policejním vyšetřovatelům vysvětlovali, jak systém obchodu s plemenným skotem funguje a snažili se jim předestřít náš pohled na věc, tedy že klíč k rozluštění je třeba hledat ve veterinárních osvědčeních a zejména pak celních dokumentech, ze kterých je jednoznačně zřejmé, zda byl skot proclen a vyvezen jako plemenný či užitkový, nevedlo to k žádnému posunu. V rámci České republiky byla zvířata podle předložených smluv označena jako užitková a stejně tak byla i naceněna. Ostatní doprovodná dokumentace (veterinární osvědčení, celní deklarace) však tomu neodpovídá. Je ale i možné, že k navýšení deklarované kvality mohlo dojít později, mimo dosah našich orgánů činných v trestním řízení. Pokud byla, jakože pravděpodobně ano, zvířata jinak deklarována z hlediska celního (plemenná a užitková kategorie zvířat mají svůj vlastní celní sazebník), lze předpokládat, že tento delikt je příslušnými orgány nadále řešen. O tom však již nejsme ze zřejmých důvodů Policií informováni. V žádném případě se ale nelze spokojit s tezí, jež v této souvislosti od Policie zazněla, a sice že Policie nemá k celním dokladům přístup a nemá tedy možnost tyto vztahy prošetřit. Pro úplnost je třeba uvést, že Jednotná celní deklarace k zakázce odeslané 12. 4. 2019 firmou BEST AGRO CZECH SE, kterou máme k dispozici, dokládá, že tato firma nechala proclít vyvážený skot jako plemenná zvířata, přestože šlo prokazatelně o užitkové kusy. V tomto případě tedy buď Celní správa nevyžadovala předložení POP a PLS nebo zvířata proclila na základě falzifikátů. Co z toho je pravda a jak detailně to Policie prošetřovala, neumíme posoudit. Každopádně ani to nevedlo k tomu, aby se podařilo získat věrohodné důkazy vedoucí ke zjištění zodpovědnosti konkrétní osoby či osob.

Vnímáme, že problém je vysoce odborný a nepatří do agendy, se kterou se policisté běžně setkávají, což se v tomto případě naneštěstí odrazilo ve výsledku vyšetřování. Lze jen litovat, že náš právní řád na rozdíl od některých jiných neobsahuje institut amicus curie, přítele soudu, jež, zjednodušeně řečeno, umožňuje soudu, ale i jinému orgánu v obdobné pozici využít odborných znalostí k posouzení i jiných, než ryze skutkových otázek. Avšak ani absence tohoto institutu však není důvodem pro to, aby orgány činné v trestním řízení nevyužily všech existujících možností, jak věc objasnit, aby bylo nezpochybnitelné, že nebylo nic zásadního opomenuto. Nemůžeme se ubránit pocitu, že to se nestalo. Vyjadřování Policie na nás působilo tak, že si o celé kauze udělali obrázek jen na základě vybrané části informací a jiné názory, kterým odborně nedokázala dostatečně porozumět, nebrala řádně v potaz. Značně podivně na nás působilo i to, že Policie nás, ale ani představitele MZe a dalších orgánů, oficiálně vůbec nekontaktovala a nevyzvala a museli jsme se k podání informací doslova vnutit, což se pochopitelně projevilo i na vstřícnosti a vlídnosti prošetřujících kriminalistů.

Smutnou tečkou za případem pak bylo neoficiální písemné vyjádření Policie ČR objasňující důvody odložení případu, které nás utvrdilo, že Policie dostatečně nepochopila odbornou stránku celé kauzy. Stanovisko obsahovalo z našeho pohledu nelogické myšlenkové pochody a úvahy a směry šetření postrádaly odborný smysl. Výslovně je pak třeba se ohradit proti některým neformálním závěrům Policie, které nás a Českomoravskou společnost chovatelů, a.s. jako organizaci vydávající PLS, spíše stavěly do pozice viníků, než poškozených.

Celá kauza tak zatím vyznívá do ztracena. Podobně jako u dalších velkých případů, kdy se jeví celkový obrázek jasným, ale zapojení mezinárodních prvků a rozložení trestního jednání na větší množství drobných kroků umožňuje viníkům vysmívat se spravedlnosti lidově řečeno „do ksichtu“. Kauza tak má zatím jeden jediný pozitivní dopad a to, že se podařilo legislativně ukotvit, že vedle PLS je i nově POP považováno za úřední listinu a jeho padělání je trestným činem. Věřme, že tím posílená obava bude dostatečně odstrašující, aby se o nic podobného už nikdo nikdy nepokoušel.

Zda se ale v dohledné době podaří opět kazašský trh pro česká zvířata otevřít, je v tuto chvíli nejasné. V březnu se měla konat dlouho domlouvaná návštěva Kazašských představitelů v ČR, z té však kvůli koronavirové pandemii sešlo a nový termín zatím nebyl stanoven. Každopádně odložením trestního oznámení společné úsilí všech zainteresovaných stran dobrat se pravdy a spravedlnosti rozhodně nekončí. I nadále budeme tvrdě bojovat za to, aby byla celá kauza dořešena a aby viníci, kteří ji způsobili, byli hnáni k zodpovědnosti.

výbor Českého svazu chovatelů masného skotu

*******************************************************************************

Další informace ke "kauze Kazachstán":

• Situace s Kazachstánem se bohužel nelepší: ZDE
• Vzácná návštěva z Kazachstánu v ČR: ZDE
• Snahy o zrušení zákazu vývozu do Kazachstánu: ZDE
• Zákaz dovozu skotu z ČR do Kazachstánu: ZDE
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov