Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (431)
Legislativa (171)
Šlechtění (173)
Výběry býků (239)
Výstavy (233)
Zdraví (203)
Pozvánky (333)
Zajímavosti (186)
Ze svazu (344)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Novela nařízení vlády pro přímé platby a C/C

06.03.2017,  MZe  

V souvislosti s blížícím se dubnovým termínem zahájení podávání jednotných žádostí o podpory přímých plateb upozorňujeme žadatele na novelu nařízení vlády č. 423/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a která nabyla účinnosti od 1.1.2017. Cílem novely nařízení vlády je stanovit nebo upřesnit některé podmínky poskytování přímých plateb. Jde zejména o doplnění dílčího souladu s legislativním rámcem Evropské unie zejména s poskytnutými výklady a doporučeními Evropské komise, a dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.

Novela pro rok 2017 přináší tyto změny:

• Upřesnění podmínky diverzifikace plodin vyplývajících z čl. 44 nařízení (EU) č. 1307/2013 pro účely poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Úprava tak konkrétně stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda, příp. dále u druhu zemědělské kultury standardní orná půda název plodiny a její výměru.

• Podmínky ploch využívaných v ekologickém zájmu vyplývajících z čl. 46 nařízení (EU) č. 1307/2013: úprava konkrétně stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu a její výměru.

• Zemědělská půda, evidovaná v LPIS se zemědělskou kulturou jiná kultura (O) podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. není způsobilá pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy. V zemědělské kultuře jiná kultura se evidují např. výběhy hospodářských zvířat a jejich shromaždiště, fóliovníky nebo skleníky s rostlinami, které svým kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou, zahrádkářské kolonie či vyklučená plocha vinic, chmelnic a sadů při restrukturalizaci. Výše uvedené plochy neodpovídají definicím zemědělské plochy pro poskytování přímých plateb podle čl. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, ani výkladům Evropské komise.

• Výklad plnění podmínek pro poskytnutí jednotné platby na plochu, kdy musí být plocha zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele.

• Stanovení výjimky, při které se nejedná o porušení ochrany trvalých travních porostů, a to u environmentálně citlivých ploch menších než 0,01 ha.

• Zrušeno omezení délky trvání úhoru, tzn., že EFA úhor lze evidovat v LPIS déle než 3 roky - soulad s požadavkem EU na omezení vstupů, podporu biodiversity a nepodporování produkce na EFA plochách.

• Zrušeno omezení týkající se EFA plochy úhor na max. 5 ha, tzn. od roku 2017 bude jako EFA uznatelný úhor s jakoukoliv výměrou

• Časové upřesnění podmínky založení souvislého porostu plodin na souvrati, a to minimálně od 1. června do 15. července kalendářního roku.

• Začlenění ostatních druhů čekanek pro účely poskytování dobrovolné podpory vázané na produkci zelenin s vysokou pracností.

Nové nařízení pro systém kontrol podmíněnosti:

Zároveň upozorňujeme žadatele, že dne 27. února 2017 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno nové nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor s účinností od 1. března 2017.

Uvedené nařízení vlády zcela ruší nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, nově upravuje systém hodnocení kontrolních zjištění a sankcí. V přílohách nařízení vlády jsou definovány jak kontrolované požadavky a standardy, tak hodnotící tabulky.

Přílohy:

• Nařízení vlády č. 423/2016 Sb. ZDE
• Nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a č. 49/2017 Sb. ZDE

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz