Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (197)
Šlechtění (222)
Výběry býků (316)
Výstavy (277)
Zdraví (229)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (236)
Ze svazu (448)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Návrh novely nařízení vlády k DZES

16.10.2019,  Kamil Malát  

V připomínkovém řízení se aktuálně nachází návrh novely nařízení vlády týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) pro oblasti pravidel podmíněnosti ve vztahu k dotacím. Cílem předkládaného návrhu je upravit odpovídající části předpisu v jednotlivých přílohách pro přesnější nastavení kontrolních podmínek a jejich hodnocení. Zpřesnění podmínek a hodnocení reaguje na případy ze správní praxe anebo vzešlo z praktických zjištění z uplynulého kontrolního období. V textu dále najdete výčet hlavních navrhovaných změn stejně tak jako celý materiál ke stažení.

Výčet návrhů hlavních změn:

V příloze č. 2 nařízení vlády se za účelem posílení realizace pozemkových úprav doplňuje DZES 5 o nový požadavek.

V příloze č. 2 nařízení vlády se za účelem vyšších environmentálních výsledků podmíněnosti rozšiřuje působnost standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy č. 7 d) na veškerou standardní ornou půdu. V prvním kroku zavedení, tzn. pro rok 2020, je standard zacílen na plochy nejohroženější, jako jsou plochy silně a mírně erozně ohrožené. To představuje přibližně 25 % standardní orné půdy. Nově, v zájmu posílení diverzity krajiny, bude od roku 2021 uplatňován na veškeré výměře.

V příloze č. 2 nařízení vlády se z důvodu vyšší agroenvironmentální funkce travních porostů zařazuje návrhem novely pro standard DZES 7 (krajinné prvky, invazní rostliny a souvislá plocha erozně ohrožené půdy) výjimka z aplikace podmínek 7d standardu, a to pro díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy.

Dále je v příloze č. 2 nařízení vlády z důvodu zvýšení environmentální účinnosti podmínky standardu 7d a většího synergického efektu opatření PRV (AEKO) navrženo upřesnění výjimky k těmto podmínkám. Podle aktuálně platné výjimky se má za to, že podmínky jsou zároveň splněny, pokud žadatel naplňuje některý z postupů stanovených § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (biopásy, ochrana čejky chocholaté). Upřesnění nově omezuje použití této výjimky na určitou velikostní kategorii DPB.

V příloze č. 3 nařízení vlády je návrhem novely uvedena technická úprava pro hodnocení trvalosti u požadavku na hospodaření, kterým je posuzován počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata. Změna pro hodnocení trvalosti vyplývá z legislativní úpravy souvisejících národních předpisů.

V příloze č. 4 nařízení vlády se dále navrhované úpravy dotýkají podmínek standardu DZES 3 v části hodnotící tabulky pro tento standard. Úprava nově zahrnuje pro podmínku 3a standardu (manipulace se závadnými látkami) hodnocení předložení schváleného plánu opatření pro případ havárie. Doplnění hodnocení je uvedeno pro malý rozsah a závažnost podmínky 3a standardu. Pro hodnocení podmínky 3c standardu (skladování závadných látek) je uvedeno zpřesnění v souladu se zákonnou úpravou, kdy se kontrola skladování závadných látek týká rovněž jejich použitých obalů. V tomto smyslu je doplněno hodnocení rozsahu případného zjištění nedodržení podmínky. Formulační zpřesnění hodnocení je také uvedeno u střední a velké závažnosti hodnocení plnění podmínky 3c standardu pro případy prokázaného znečištění. V neposlední řadě úpravy zahrnují potřebná rozšíření možností hodnocení trvalosti u podmínek 3a a 3c standardu. K úpravě hodnocení DZES 3 bylo přistoupeno z důvodu potřeby zpřesnění a lepšího vymezení hodnocení v návaznosti na zákonnou úpravu § 39 zákona o vodách, dále na základě podnětů z kontrolní praxe.

Nařízení by mělo po legislativním procesu nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o přílohu č. 2, které nabude účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Materiál ke stažení:

• Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů zde

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz