Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (198)
Šlechtění (224)
Výběry býků (316)
Výstavy (278)
Zdraví (229)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (237)
Ze svazu (450)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Automatická změna kultury G na kulturu T

11.11.2019,  Kamil Malát  

Hospodaříte na orné půdě, kterou jste se rozhodli dočasně zatravnit a po pěti letech jste zjistili, že byla převedena z kultury travní porost na orné půdě (G) na trvalý travní porost (T) a to nejenom v evidenci půdy LPIS, ale následně i v katastru nemovitostí? Pokud vám to přijde jako absurdní, tak vězte, že je to běžný postup, který plyne z evropských nařízení. Přesto je to téma, kterému se budeme věnovat a pokusíme se navrhnout úpravu legislativy, neboť tento způsob automatického přeřazení nejenom že půdu finančně devalvuje, ale rovněž zemědělcům značně omezuje možnosti reagovat na potřebu greeningu. Jaký je vlastně výklad SZIF k tomuto problému?

Stanovisko SZIF k problematice změny kultury G na kulturu T


Nastavení systému LPIS a zároveň metodických pravidel pro evidenci půdy vychází z legislativy EU a metodiky MZe pro aktualizaci evidence půdy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1307/2013 ve znění nařízení 2393/2017 v čl. 4 odst. 1 písm. h) uvádí:
… pro účely tohoto nařízení se rozumí:

h) "trvalými travními porosty a stálými pastvinami" (společně uváděné jako "trvalé travní porosty") půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle vytvořených (umělý osev) plochách, která nebyla zahrnuta do střídání plodin v zemědělském podniku po dobu pěti a více let, jakož i, rozhodnou-li tak členské státy, půda, která nebyla po dobu pěti a více let zorána; lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny a stromy, které mohou být spásány, jakož i, rozhodnou-li tak členské státy, jiné druhy jako křoviny a stromy, které mohou produkovat krmivo, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že za trvalé travní porosty považují:
i) půdu, kterou lze spásat a která tvoří součást zavedených místních postupů v případech, kdy na plochách využívaných jako pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny, nebo
ii) půdu, kterou lze spásat a na které trávy a jiné bylinné pícniny na plochách využívaných jako pastviny nepřevažují nebo se zde nevyskytují;“


Výklad poskytnutý DG AGRI v dokumentech DS/EGDP/2015/02-Rev1 „Permanent grassland guidance“ a DSCG/2014/33 – REV 5 „LPIS guidance“ jednoznačně uvádí, že zemědělská plocha má být klasifikována jako trvalý travní porost pokud jsou splněny dva klíčové faktory, a to existence travních nebo bylinných druhů a vynechání plochy ze střídání plodin po dobu 5 let a více. Tzn., pokud je na ploše deklarován/evidován travní porost kontinuálně po dobu 5 let, musí být klasifikace pozemku změněna na trvalý travní porost.

Na základě výkladu DG AGRI bylo v ČR k 1. 1. 2015 zavedeno rozdělení travních porostů (pro účely evidování v LPIS) na dvě zemědělské kultury. Na kulturu Tráva na orné půdě (označení G), tzv. dočasný travní porost, a na kulturu Trvalý travní porost (označení T). Zároveň byla zavedena systémová kontrola v registru LPIS, která identifikuje díly půdních bloků, které jsou po dobu 5 let a více bez přerušení evidovány s kulturou G. Tyto pozemky je následně třeba v souladu s výše uvedeným ustanovením evropské legislativy překlasifikovat na kulturu T.

Výše popsaný princip je uveden i v metodice MZe pro evidenci půdy, konkrétně v kapitole 6.2 dokumentu Závazný metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků EP, zveřejněném na Portálu farmáře MZe (pokyny zde):

DPB, u kterých byla do 31. 12. 2014 evidována zemědělská kultura travní porost – stálá pastvina, jsou od 1. 1. 2015 evidované v LPIS se zemědělskou kulturou T. U DPB, které jsou evidované v LPIS s kulturou G, bude po 5 letech (v součtu doby předchozího trvání zemědělské kultury travní porost – ostatní před 1. 1. 2015) změněna evidovaná kultura na T. Na základě žádosti uživatele lze změnit kulturu na T i dříve než po 5 letech, kdy se na ploše DPB nachází travní porost, (např. z důvodu zařazení DPB do agroenvironmentálně klimatického závazku – podopatření ošetřování travních porostů).

Princip evidence trvalých travních porostů v LPIS byl v roce 2017 předmět kontroly auditu Evropské komise DG AGRI č. AA/2017/010/CZ. V rámci auditního šetření byl potvrzen princip „dozrávání“ dočasného travního porostu na trvalý travní porost. Navíc v závěrech auditu bylo uvedeno, že tento princip má být rozšířen na všechny plochy, na kterých se 5 let v řadě vyskytují travní společenstva bez ohledu na to, zda jsou v LPIS klasifikovány jako kultura G či nikoliv (toto pravidlo se v určitých případech může vztahovat i na plochy úhoru).

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pravidlo povinné změny kultury dílu půdního bloku, který je 5 let a více evidován s kulturou G, je nezbytné pro zajištění souladu evidence LPIS s aktuálně platnou legislativou.

*******************************************************************************

Tolik stanovisko Státního zemědělského intervenčního fondu. Na změnu v LPIS pak navazuje praxe, kterou na základě tohoto převodu uplatňují Katastrální úřady, kdy i v jejich evidenci ornou půdu převádí na travní porost. Pokud s tímto problémem máte osobní zkušenost, napište nám na email info@cschms.cz, prosím.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz