Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (599)
Legislativa (233)
Šlechtění (340)
Výběry býků (489)
Výstavy (407)
Zdraví (260)
Pozvánky (547)
Zajímavosti (350)
Ze svazu (663)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Škody způsobené zvláště chráněnými živočichy

11.03.2013,  Kamil Malát  

Víte, že pokud na vašem majetku, domácích zvířatech či chovech hospodářských zvířat způsobí škodu některý ze zákonem chráněných živočichů, existuje cesta, jak získat za škodu finanční náhradu? Podle zákona č. 115/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod. V případě chovatelů masného skotu se nejčastěji setkáváme s usmrcením telat rysem ostrovidem.

Kromě rysa mezi vybrané živočichy patří také bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý a vlk obecný.

Škoda se hradí za předpokladu, že žadatel o náhradu škody způsobené těmito živočichy má svá zvířata zabezpečena před vniknutím těchto zvířat, např. v uzavřeném objektu, za elektrickým ohradníkem nebo byla pod přímým dohledem fyzické osoby či pasteveckého psa. Poškozený musí ohlásit vzniklou škodu nejpozději do 48 hodin od jejího zjištění orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností podle místa, kde ke škodě došlo. Zde se provede ihned bez prodlení prohlídka místa samého a pořídí záznam o škodě (protokol) a sdělí další postup. Poškozený chovatel je pak povinen nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku škody podat písemnou žádost doloženou doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu škody na místně příslušný Krajský úřad.

Po zjištění škody by měl chovatel zajistit pobytové znaky útočících šelem (stopy, trus, případně chlupy zachycené na ohradě) – stopy přikrýt deskou apod., aby nedošlo k jejich zničení deštěm nebo rozšlapáváním, označit místo nálezu trusu, trus, případně chlupy šelmy vložit do igelitového sáčku). Je užitečné provést rovněž fotodokumentaci všech nálezů (místo, kde došlo ke škodě, usmrcená, zraněná hospodářská zvířata, zjištěné pobytové znaky šelem, místo škody). Stejně tak je třeba zachovat na místě, pokud možno bez manipulace a přesunů, případné zbytky napadených zvířat a poškozená zařízení. Bezodkladně by měl být přivolán veterinář, který ohledá mrtvá zvířata a vydá potvrzení o příčině jejich smrti, případně ošetří zvířata jen zraněná.

Škodou se podle § 2 zákona o poskytování náhrad škod rozumí újma způsobená jedním z výše uvedených zvláště chráněných živočichů na životě nebo zdraví fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v § 4 zákona, tzn.
• na životě nebo zdraví fyzické osoby,
• vymezených domestikovaných zvířatech,
• psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat,
• rybách,
• včelstvech a včelařském zařízení,
• nesklizených polních plodinách,
• trvalých porostech,
• uzavřených objektech, nebo
• movitých věcech v uzavřených objektech.

Výše náhrady škody:

Výše náhrady škody se určí jako obvyklá cena podle vyhlášky č. 360/2000 Sb. V případě náhrady škody chovatelům masného skotu (zpravidla způsobené rysem) je hodnota telete stanovena jako průměrná cena za 1 kg hmotnosti zvířete v době vzniku škody. V případě, že je chov zapojen do kontroly užitkovosti a zvířata jsou zapsána do plemenné knihy, lze nárokovat vyšší částku, která zohledňuje plemennou hodnotu usmrceného jedince.

Náležitosti žádosti o náhradu škody (detailněji viz příloha zákona):

• fyzická osoba - jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele (poškozeného)
• právnická osoba - název, sídlo a identifikační číslo žadatele (poškozeného)
• popis příčin vzniku škody a uvedení rozsahu škody
• označení vybraného živočicha, který škodu podle poznatků žadatele (poškozeného) způsobil
• popis opatření žadatele (poškozeného), které učinil k zabránění vzniku škody
• způsob poskytnutí náhrady škody (např. převedení finančních prostředků na účet poškozeného u peněžního ústavu, výplatou peněžní částky v hotovosti v pokladně příslušného orgánu, zasláním peněžní částky poštovní poukázkou na adresu poškozeného)

Žadatel (poškozený) může předložit i další důkazní materiál (např. fotodokumentaci atd.), ale není to jeho povinnost.

K žádosti o náhradu škody žadatel (poškozený) připojuje:

• lékařskou zprávu od lékaře, který provedl ošetření, popřípadě léčil fyzickou osobu, jde-li o škodu na životě nebo zdraví;
• doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k živočichům, kteří byli šelmou poraněni nebo zabiti (stačí doložit čestným prohlášením - vzor viz níže);
• potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete v majetku poškozeného; toto potvrzení není třeba, jde-li o škody na rybách;
• doklad o vlastnickém nebo jiném právu k věci movité nebo nemovité, na níž ke škodě došlo, jde-li o škodu na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech;
• popřípadě odborný nebo znalecký posudek o vzniku škody a o její výši (není povinný).

Orgán ochrany přírody, který prováděl místní šetření, je povinen předat svůj protokol přímo krajskému úřadu.

Obecný postup při uplatňování náhrady škody a lhůty pro podání žádosti:

Podle § 8 uvedeného zákona poškozený ohlásí vzniklou škodu podle tohoto zákona do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody, tj. Krajskému úřadu příslušného kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Písemnou žádost doloženou doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu škody je nutno dodat v termínu:

a) nejpozději do 2 let od vzniku škody došlo-li ke škodě na zdraví,
b) do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců
ode dne, kdy ke škodě došlo, jde-li o škodu způsobenou na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání těchto zvířat nebo na včelstvech a včelařském zařízení,
c) do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců
ode dne, kdy s největší pravděpodobností ke škodě došlo, jde - li o škodu na rybách
d) do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců
ode dne, kdy ke škodě došlo, jde-li o škodu na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených nebo movitých věcech v uzavřených objektech.

Není-li žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody předložena příslušnému krajskému úřadu ve výše uvedené lhůtě, nárok na náhradu škody podle tohoto zákona zaniká.

Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti nebo nejsou-li k žádosti připojeny předepsané doklady a podklady, vyzve krajský úřad poškozeného, aby doplnil chybějící údaje ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy. V této lhůtě může poškozený též upřesnit rozsah a výši náhrady škody, o kterou požádal. Krajský úřad může z důvodu hodných zvláštního zřetele tuto lhůtu na podkladě žádosti poškozeného prodloužit.

Krajský úřad může v případě pochybností vyzvat poškozeného k prokázání skutečnosti, že škoda vznikla, jakož i k prokázání výše škody či k doplnění předložených dokladů a podkladů o odborný posudek, popřípadě znalecký posudek, a to v přiměřené lhůtě. Pokud žádost poškozeného neobsahuje předepsané údaje, nebyly k ní připojeny požadované doklady a podklady a ani na základě výzvy krajského úřadu nebyly předepsané náležitosti žádosti, doklady a podklady poškozeným doplněny, náhrada škody se poškozenému neposkytne. Tím není dotčeno právo poškozeného domáhat se přiznání náhrady škody u soudu.

Jestliže krajský úřad zjistí, že škodu způsobil vybraný živočich a jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem a nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady škody, zaplatí krajský úřad náhradu škody poškozenému nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy žádost o poskytnutí náhrady škody obdržel, a to způsobem, který poškozený ve své žádosti navrhl. Není-li škoda nebo její výše prokázána, krajský úřad náhradu škody nezaplatí.

Kontakty na pracoviště některých Kraj. úřadů, kteří mají tuto problematiku v gesci:

Jihočeský kraj:
Ing. Dagmar Synková, Ph.D., tel.: 386 720 773, email: synkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Bláhová, tel.: 386 720 811, email: benova@kraj-jihocesky.cz
Plzeňský kraj:
Ing. Marie Boušová, tel.: 377 195 399 , email: marie.bousova@plzensky-kraj.cz
Královéhradecký kraj:
Ing. Josefa Brát, tel.: 495 817 567, email: jbrat@kr-kralovehradecky.cz
Moravskoslezský kraj:
Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., tel: 595 622 530, email: jana.bezdekova@kr-moravskoslezsky.cz
Ing. Lenka Peichlová, tel: 595 622 385, email: lenka.peichlova@msk.cz

Důležité dokumenty a vzory formulářů:

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
Vzor žádosti o náhradu škody (soubor MS Word)
Protokol z místního šetření škody (soubor MS Word)
Čestné prohlášení k žádosti (soubor MS Word)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz