Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (598)
Legislativa (233)
Šlechtění (338)
Výběry býků (478)
Výstavy (406)
Zdraví (259)
Pozvánky (541)
Zajímavosti (348)
Ze svazu (647)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare

12.03.2019,  Kamil Malát  

Ministerstvo zemědělství vyzývá všechny žadatele, kteří mají zájem o zapojení do dotačních programů na podporu dobrých životních podmínek krav chovaných v systému bez tržní produkce mléka (KBTPM), k podání předžádostí. Termín pro podání předběžné žádosti pro dotační rok 2019 tj. období plnění účelu dotace pro podprogram 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu a podprogram 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 je stanoven v termínu od 18. do 29. března 2019.

Tato předběžná žádost bude v případě vyplnění tabulky pro rok 2020 s možností využití všech šesti podprogramů tedy platit i pro dotační rok 2020 tj. období plnění účelu dotace od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Případnou samostatnou předběžnou žádost pro dotační rok 2020 bude rovněž možné na základě další výzvy MZe podat v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.D. na základě této výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání. Žadateli, který nepodá předběžnou žádost ve výše stanoveném termínu, nemůže následně MZe schválit vlastní žádost o dotaci a nelze tuto dotační podporu v daném roce čerpat.

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.D., stejně tak jako manuál k výše uvedenému dotačnímu programu najdete na této stránce.


Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.D. a jeho jednotlivých podprogramů 20.D.a., 20.D.b., 20.D.c., 20.D.d., 20.D.e. a 20.D.f. bylo provedeno dne 18. 1. 2019 zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

Pro období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 jsou v rámci DP 20.D. vyhlášeny pouze 2 dotační podprogramy 20.D.d. a 20.D.e. U podprogramu 20.D.e. se v roce 2019 tento dotační podprogram vztahuje pouze na žadatele, který na základě stájové evidence prokazatelně v rámci období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 v době od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 provedl druhé ošetření paznehtů všech krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka (KBTPM), které choval v daném období.

Podání předběžné žádosti

Pro všechny podprogramy DP 20.D. se podává jedna společná Předběžná žádost o dotaci, která je platná pro dotační roky 2019 i 2020. K Předběžné žádosti nejsou přikládány žádné další přílohy či potvrzení. Tyto další podklady budou žadatelé dle jednotlivých dotačních podprogramů DP 20.D. přikládat až k vlastní Žádosti o dotaci.

Podání Předběžných žádostí o dotaci, které se podávají před začátkem obdobím plnění podmínek dotačních programů, vždy předchází podáním vlastních Žádostí o dotaci, které se podávají až následně po skončení období plnění podmínek datačních programů. Pokud žadatel nepodal Předběžnou žádost na rok 2019 nebo ji podal až v průběhu termínu plnění podmínek DP 20.D. (po 29. 3. 2019), bude na takovou podanou Žádost o dotaci vystaveno Sdělení o nepřiznání dotace.

Poznámky a upozornění:

- Na každý požadovaný dotační podprogram v Žádosti o dotaci DP 20.D. musí být v podané Předběžné žádosti o dotaci uveden příslušný podprogram.
- V Předběžné žádosti o dotaci se uvádí registrační čísla příslušných hospodářství, případně stájí a předpokládaný počet KBTPM a předpokládaný požadavek na dotaci, vycházející z v Zásadách uvedené sazby.
- V Předběžné žádosti uvedené počty KBTPM nejsou závazné pro následnou Žádost o dotaci – jsou to žadatelem plánované údaje.

Podání vlastní žádosti o dotaci

V termínu od 10. 10. 2019 bude na Portálu farmáře žadatelům Českomoravskou společností chovatelů, a.s. dle požadovaného podprogramu DP 20.D. poskytnut dle jednotlivých dotačních podprogramů DP 20.D. příslušný výpis z ústřední evidence zvířat. Tento v případě jeho správnosti žadatel potvrdí svým podpisem (potvrdí správnost jím vedených údajů v ústřední evidenci zvířat) a přiloží k žádosti o dotaci. V případě, že vygenerovaný výpis obsahuje chyby, je chovatel povinen tyto nesrovnalosti v ústřední evidenci zvířat co nejdříve opravit a nově poskytnutý a žadatelem potvrzený výpis přiložit k žádosti o dotaci.

V případě, že předmět dotace příslušného dotačního podprogramu nebudou splňovat všechny KBTPM evidované na hospodářství (nebude možné použít jako podklad pro výpočet dotace průměrný stav KBTPM za hospodářství), ale pouze v některé ze stájí příslušného hospodářství (výpis průměrného stavu KBTPM jako podklad pro výpočet dotace bude pouze za příslušnou stáj na daném hospodářství), musí žadatel mít tyto stáje zaevidované v ústřední evidenci a evidovat veškeré pohyby zvířat tak, jako v případě povinné evidence pohybů na hospodářství dle příslušné vyhlášky.

U všech podprogramů DP 20.D. je nutné:

- Na každou Žádost o dotaci dle jednotlivých podprogramů musí být v Předběžné žádosti podané před začátkem období plnění podmínek nahlášen příslušný podprogram.
- Žádost, která je společná pro všechny požadované podprogramy se podává za celé IČO, ne dle jednotlivých hospodářství.
- Podání správného formuláře čestného prohlášení – dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019.
- Dbát na správnost zadané adresy pro doručení rozhodnutí.
- Dbát na správnost zadaného čísla účtu a správný doklad o zřízení či vedení účtu na žadatele.
- Dbát na správné doplnění datumů a podpisů na žádostech, v přílohách a v tabulkách jednotlivých podprogramů.
- Výpisy z ústřední evidence zvířat pro jednotlivé dotační podprogramy vygenerovat a vytisknout pouze pro daná hospodářství, případně stáje, která jsou uvedena v žádosti, na nichž bylo prováděno plnění podmínek daného dotačního podprogramu – neuvádět do žádosti a ani do výpisu z ústřední evidence zvířat všechna hospodářství žadatele, pokud na všech nebyly podmínky daného dotačního podprogramu plněny.
- Kompletní žádost se podává ve dvou vyhotoveních.

Obsah žádosti – body společné žádosti pro všechny dotační podprogramy DP 20.D.:

a) identifikační údaje vyplněné podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) žadatel spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází – přílohová tabulka č. 4 ze Zásad DP 20.D.

Příjem žádostí daného roku probíhá po možnosti vygenerování potvrzení z ústřední evidence zvířat v termínu cca od 10. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Žadatel podává 1 žádost na všechny jím požadované podprogramy DP 20.D. Rozhodnutí o přiznání dotace a její výplata do 31. 12. 2019.

Předběžné žádosti na podprogram 20.D. stejně jako vlastní žádosti se podávají na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu na odděleních příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Kontakty na jednotlivá OPŽL SZIF jsou uvedeny na www.szif.cz.

*******************************************************************************

Další informace k dotačním titulům 20.D.:

• Termín pro podání předžádostí na welfare se blíží: ZDE
• Jak podat žádost na podporu welfare masného skotu: ZDE
• Národní dotace 2019 - Zásady: ZDE
• Welfare masného skotu bude spuštěn jen částečně: ZDE
• Welfare masného skotu schválen Evropskou komisí: ZDE
• Welfare masného skotu snad od roku 2019: ZDE

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz