Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (600)
Legislativa (235)
Šlechtění (342)
Výběry býků (495)
Výstavy (412)
Zdraví (261)
Pozvánky (549)
Zajímavosti (352)
Ze svazu (666)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Režim základních výběrů býků v nouzovém stavu

22.03.2020,  výbor ČSCHMS  

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímá výbor Českého svazu chovatelů masného skotu nouzová opatření pro organizační zabezpečení výběrů plemenných býků. Ta jsou v tuto chvíli platná pro 2. turnus s tím, že v případě změny situace mohou být kdykoliv operativně změněna či prodloužena.

Organizační zabezpečení základních výběrů býků v nouzovém stavu

Všeobecně úvodem

Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS) si plně uvědomuje složitost situace a omezení, která jsou spojena s vyhlášením nouzového stavu včetně všech právních důsledků spojených s jejich porušením. Současně je ale i přes nouzový stav povinností ČSCHMS pokračovat v práci a minimalizovat negativní dopady, která omezení s sebou přinášejí a která by mohla v případě nekontrolovatelných výjimek a nesystémovém uvolňování býků do prodejů vést k ohrožení regulérnosti systému ZV, transparentnosti a rovného přístupu zacházení ke všem subjektům zapojeným do odchovu býků (OPB a OCH).

Všechny činnosti spojené s KUMP a ZV budou prováděny při striktním dodržování hygienických a preventivních opatření plynoucí z režimu nouzového stavu, se kterými byli všichni zaměstnanci ČSCHMS seznámeni a budou je bezpodmínečně dodržovat s cílem ochránit zdraví své, i svého okolí. To stejné očekáváme od OPB/chovatelů. Více se o přijatých preventivních a hygienických opatřeních můžete dočíst zde a zde. Při výkonu činností mohou být operativně přijímána i další nezbytná opatření, která nad tento rámec v konkrétních opatřeních v určitém čase a místě umožní řádné zabezpečení činností ČSCHMS a současně povedou k zamezení případného šíření nákazy.

Vnímáme, že může dojít k dalšímu zpřísnění vládních pravidel nouzového stavu, ale současně máme za to, že není třeba v tuto chvíli zásadně měnit koncept výběrů, pokud k tomu nebude opravdu pádný důvod. Ten za současné situace vidíme jen ve vyhlášení úplné karantény na nějakém celistvém území (typicky karantény celých obcí na Olomoucku) a omezení z toho plynoucí (nemožnost pohybu osob a na to navazující problémy se zajištěním personálu atd.) či případný plošný zákaz vycházení, který by znemožnil provedení ZV.

Řešení základních výběrů býků na OPB při nouzovém stavu

1. Základní výběry (ZV) budou neveřejné (bez účasti majitelů býků a chovatelské veřejnosti). Za dodržení této podmínky zodpovídá provozovatel testačního zařízení (OPB).

2. ZV budou probíhat dle schváleného a zveřejněného kalendáře.

3. Pokud Rada plemenné knihy nestanoví jinak, budou ZV zabezpečeny v klasickém složení komisí (max. 3 osoby) jako za "normálního" stavu. Radám PK daného plemene se však z důvodu minimalizace počtu osob při ZV doporučuje, aby zvážili nutnost delegování zástupců z řad chovatelů do výběrových komisí. O svém rozhodnutí v dostatečném předstihu informují ČSCHMS.

4. K zajištění objektivní informovanosti chovatelské veřejnosti se provozovatelům OPB doporučuje zajistit ze ZV v dostatečné kvalitě a rozlišení obrazu online stream (internetové živé vysílání průběhu ZV), který bude dostupný na internetu i po ZV.

5. K podání případných reklamací při odvolání proti verdiktu výběrové komise při vyřazení býka je při neveřejných výběrech zmocněn výhradně zástupce OPB, který bude odvolání řešit v součinnosti s majitelem býka. Ostatní ustanovení reklamačního řádu zůstávají v platnosti.

6. V den závěrečného vážení býků bude pracovníky ČSCHMS provedeno hodnocení zevnějšku všech býků. Technické zabezpečení bonitace bude řešeno po dohodě ČSCHMS a OPB. Jelikož toto hodnocení nemusí díky nepřipravenosti býků na ZV zcela objektivní (zejména ve vztahu k exteriérovým vadám hlavně při posuzování končetin), bude toto hodnocení neveřejné a bude použito pouze v případě, že nebude možné kvůli dalšímu zpřísnění aktuálně platných vládních omezení provést ZV dle bodů 1 až 3.

7. Pokud bude do doby řádného termínu ZV dle schváleného kalendáře celá konkrétní OPB/obec uvalena do karantény, bude nařízen vládní zákaz vycházení či budou na úrovni vlády přijata jiná podobná omezení pohybu neumožňující vstup do OPB nebo by objektivně hrozilo, že je ohrožena péče o býky na OPB (problémy se zabezpečením personálu díky karanténě v jiné obci odkud jsou pracovníci dané OPB), uznání býků do plemenitby a následné uvolnění do prodejů bude v dané OPB řešeno v krizovém režimu:

Při přechodu do krizového režimu budou vyřazeni pouze býci na rámec či roční hmotnost na základě spočítaných výsledků (bude známo až po 1.4.2020), ev. býci, kteří by při závěrečném vážení měli zcela zjevné exteriérové vady a na jejich vyřazení se dohodl zástupce ČSCHMS s provozovatelem OPB v den závěrečného vážení a to po předchozí konzultaci s chovatelem. Všichni ostatní býci budou považováni za automaticky vybrané a to s použitím hodnocení zevnějšku provedeném v den závěrečného vážení. V případě, že nebude možné provést ani hodnocení exteriéru dle bodu 6, tak budou býci do plemenitby vybráni i bez hodnocení zevnějšku při ZV. V tom případě bude jako hodnocení exteriéru použito poslední známé hodnocení zevnějšku s tím, že nový majitel býka, který je zapojen do KUMP, bude mít možnost po skončení nouzového stavu při běžném výkonu KUMP požádat inspektora ČSCHMS o nové přehodnocení býka na svém chovu. Býkům vybraným v krizovém režimu bude přidělen státní registr jako pro býky určené do působení v přirozené plemenitbě (neplatí pro AA, kde je jednotný registr bez odlišení určení býka).

Pozn. ČSCHMS si je vědom, že tento scénář je odborně nedokonalý, ale jedná se o nouzové opatření, které doufejme na žádné z OPB nenastane a nebudeme ho muset vůbec uplatnit.

8. Pokud OPB/obec nebude uvalena do vládou vyhlášené karantény a přesto provozovatel OPB odmítne z obavy z šíření nákazy koronaviru do objektu členy výběrové komise vpustit a provést ZV, či vzniknou jiné překážky na straně provozovatele OPB zabraňující provedení ZV, budou býci odročeni na 3. turnus či na jiný termín po dohodě s OPB.

9. Jako podklad pro následné prodeje je doporučováno v součinnosti s ČSCHMS provést při ZV fotodokumentaci všech býků (aby bylo možné provést kvalitní fotky je nutné řádné předvedení býků na tyči). Fotodokumentace pořízená před či po výběrech by byla plně na bedrech OPB.

10. V případě, že by provozovatel OPB nebyl schopen zajistit online vysílání ze ZV (viz bod 3), doporučuje se z důvodu lepší propagace a prodejnosti býků pořízení videí a jejich následného zveřejnění po ZV (např. platforma youtube atp.).

Řešení prodejů býků na OPB při nouzovém stavu

Pořádání veřejných aukcí je v nouzovém stavu nepřípustné, odpovědnost za dodržení této podmínky je na provozovateli OPB. Jako alternativa se nabízí možnost elektronického systému aukcí či jiného podobného řešení založeného na dálkovém přístupu přes internet. Vzhledem k neexistenci takového způsobu prodeje zvířat v ČR byla dána nabídka ČSCHMS na vytvoření technického řešení, které by zabezpečil ČSCHMS. Tato nabídka však nebyla všemi OPB přijata jednoznačně kladně, navíc naráží na mnohé časové problémy (krátká doba na naprogramování systému), technické problémy (hrozící přetížení serverů na konci aukcí) a má právní úskalí při vzniku problémů při aukcích. Z těchto důvodu bylo s provozovateli OPB dohodnuto, že prodeje býků si bude řešit individuálně každá OPB dle vlastních potřeb/možností. O formě prodejů bude každá OPB informovat své zákazníky sama s tím, že ČSCHMS bude tyto informace v případě zájmu OPB přebírat a centrálně o nich informovat prostřednictvím webových a facebookových stránek ČSCHMS.

Řešení ZV u chovatelů v režimu OCH při nouzovém stavu

1. Základní výběry (ZV) budou neveřejné (bez účasti chovatelské veřejnosti). Za dodržení této podmínky zodpovídá chovatel.

2. ZV budou probíhat standardním způsobem dle platné metodiky (výběr zajistí místně příslušný inspektor) v termínech daných kalendářem se všemi návaznostmi ve vztahu k hygienickým a preventivním opatřením, které jsou popsány v úvodu textu.

3. Pokud obec/OCH nebude uvalena do vládou vyhlášené karantény a přesto chovatel v OCH odmítne z obavy z šíření nákazy koronaviru do objektu pracovníka ČSCHMS vpustit a provést ZV, či vzniknou jiné překážky na straně provozovatele chovatele zabraňující provedení ZV, budou býci odročeni na 3. turnus.

Pozn. U značného množství OCH bylo již závěrečné vážení provedeno a nelze tedy plošně u všech OCH realizovat hodnocení zevnějšku v den závěrečného vážení v obdobném režimu jako je uvedeno v bodě 6 u OPB.

Závěrečná ustanovení

Uvedená opatření (zejména body 6 a 7 u OPB) jsou krizovým řešením v době vyhlášeného nouzového stavu a při jejich uplatnění nezakládají žádné ze stran právo na jakékoliv finanční či jiné kompenzace a odškodnění ve spojitosti s případným vznikem finanční a jiné újmy při výběru býků realizovaných v nouzovém režimu stejně tak jako jejich následném uvádění do oběhu (prodeji).

Pokud vyvstanou od doby účinnosti tohoto materiálu další okolnosti spojené zejména se zpřísněním nouzového stavu na úrovni vládního rozhodnutí, které by měly vliv na výkon činností ČSCHMS, bude ČSCHMS na vzniklou situaci operativně reagovat. Za tímto účelem si ČSCHMS vyhrazuje právo na změnu výše uvedených pravidel a to i bez předchozího upozornění. K informování chovatelské veřejnosti budou využívány webové stránky ČSCHMS, případně facebookový profil ČSCHMS.

Čestné prohlášení zaměstnanců ČSCHMS

1. Všichni pracovníci ČSCHMS vykonávající KUMP a navazující činnosti jsou zdravotně způsobilí.

2. Všichni pracovníci ČSCHMS byli dostatečně poučeni ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i o druhu, charakteristice a kategorizaci činnosti, kterou bude vykonávat a s ní souvisejícími riziky, jakož i že konzultovali se zaměstnavatelem v této souvislosti svůj zdravotní stav, včetně veškerých předešlých úrazů/anamnéz a jsou schopni činnost bez jakýchkoliv omezení vykonávat.

3. Žádný z pracovníků KUMP v posledních 21 dnech nenavštívil některý ze státu s vysokým rizikem přenosu nákazy koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený vládou České republiky.

4. Žádnému z pracovníků ČSCHMS nebyla nařízena povinná karanténa.

Účinnost a platnost

Tato nouzová opatření vstupují v platnost 23. března 2020. Jsou platná pro II. turnus ZV 2020 a v případě potřeby mohou být změněna či prodloužena.

Schváleno výborem ČSCHMS dne 21. března 2020


Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz