Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (600)
Legislativa (235)
Šlechtění (342)
Výběry býků (495)
Výstavy (412)
Zdraví (261)
Pozvánky (549)
Zajímavosti (352)
Ze svazu (666)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Šlechtění a tvorba ekonomických selekčních indexů

18.06.2024,  Kamil Malát  

Před časem jsme chovatele oslovili s žádostí o zapojení do šetření, které by nám pomohlo zjistit, jaké znaky (vlastnosti) jsou pro vás při selekci zvířat podstatné a jakou důležitost jim přikládáte. Tyto informace nám poslouží jako základní vodítko pro následnou tvorbu selekčních indexů, které budou postaveny nejenom na genetických (genomických) parametrech, ale také na ekonomickém významu vybraných znaků. Cílem šlechtění je totiž zlepšovat znaky a vlastnosti, které mají pozitivní vliv na ekonomickou prosperitu, což je jedním z hlavních cílů nového projektu, na kterém budou spolupracovat Výzkumný ústav živočišné výroby s ČSCHMS.

Bez aktivní součinnosti ze strany chovatelů se však projekt neobejde. Ta by měla spočítat v asistenci spojené s ekonomickým vyhodnocením tuzemských farem.

• Abychom zjistili které znaky (vlastnosti) jsou pro vás při selekci zvířat podstatné a jakou důležitost jim přikládáte, připravili jsme jednoduchý online dotazník týkající se preferencí při selekci a budeme velice rádi za jeho vyplnění co nejširší skupinou chovatelů •


Co ukazují doposud zaslané odpovědi

Na základě dosavadních odpovědí chovatelů, kteří dotazník vyplnili se ukazuje, že nejvyšší důležitost chovatelé přikládají temperamentu (mateřskému pudu) a životaschopnosti telat (průměrné skóre 4,7), průběhu porodu a končetinám (oba 4,3), utváření těla (4,1) a mateřské plodnosti a dlouhověkosti (4,0). Naopak nejmenší důležitost mají zatím otcovská plodnost (2,7) a kvalita masa (2,3). U těchto dvou vlastností je současně i nejvyšší variabilita (variance) skóre přiděleného od chovatelů (cca 60 %). Tzn., že někteří chovatelé tyto vlastnosti považují za velmi důležité (skóre 5), ale podle jiných nemají při hodnocení zvířat žádný význam (skóre 1). Naopak, u vlastností označených jako důležité až velmi důležité (tj. skóre 4 a více), panuje mezi chovateli větší shoda, a proto je variabilita jejich odpovědí nejmenší (v průměru necelých 25 %). Všechny tyto vlastnosti byly převážně hodnoceny jako velmi důležité (tj. bylo jim přidělené skóre 5). Zajímavé je, že temperament matky a životaschopnost telat, plodnost a dlouhověkost jsou poměrně novými znaky v genetickém hodnocení, ale z průběžných preferencí vyplývá, že by v budoucím indexu měly mít důležité místo.Co vám dále nabízíme?

Individuální ekonomické vyhodnocení chovů masného skotu, kdy chovatel získá zhodnocení:
• produkčních a reprodukčních parametrů
• nákladovosti a rentability na jednotku produkce, na kategorii zvířat a na chov jako celek.

Všechny výsledky jsou konzultovány s chovatelem (častokrát ještě v průběhu výpočtu). Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, je totiž nevyhnutelná pro objektivnost výpočtu a zohlednění případných specifik (roku/sezóny, systému chovu, produkčního zaměření). Výsledkem je tedy souhrnné produkční a ekonomické vyhodnocení chovu poskytující praktické informace pro management stáda. Součástí je sledování meziročního vývoje (trendů) hodnocených ukazatelů a možnost jejich komparace s celkovou úrovní u ostatních chovatelů. Vyhodnocení je bezplatné a bude plně hrazeno novým projektem VÚŽV, v.v.i. a ČSCHMS, z.s..

Co k tomu od vás potřebujeme?

Stávající chovatelskou evidenci, kterou již vedete. Jedná se především o záznamy týkající se:
• obratu stáda (ks, kg)
• ekonomiky chovu (náklady/výnosy, příjmy/výdaje)
• evidence spotřeby krmiv (množství, cena)

Při vyhodnocení se přizpůsobujeme variabilitě této evidence v chovech (např. obratové soupisky, peněžní deník, výsledovka, různé výkazy…). Snahou je minimalizovat dodatečnou práci chovatele. Především na začátku spolupráce preferujeme osobní konzultaci a návštěvu chovu. Samozřejmostí je zachování anonymity a citlivosti svěřených údajů.
Podobné vyhodnocení jsme pro chovatele uskutečnili před několika lety. Jednalo o střední až větší chovy plemene aberdeen angus. Náš záběr bychom nyní chtěli rozšířit na další početná plemena tak, abychom pokryli chovatelskou základnu pro šlechtění.

Benefit pro šlechtění

Následným benefitem je výpočet EV ukazatelů pro potřeby šlechtění. Jak již bylo zmíněno, EV znaků zohledňují jejich ekonomickou důležitost a napomáhají tak k ekonomické udržitelnosti selekce a šlechtění. Stávající TOPky býků, krav a jalovic jsou jednoduchým shrnutím průměrných plemenných hodnot, avšak bez návaznosti na ekonomiku provozů s masným skotem. EV tedy pomohou zohlednit jejich důležitost a význam.

Předchozí ekonomické výpočty a EV

Z předcházejícího vyhodnocení ekonomiky chovů plemene aberdeen angus (publikovaných rovněž na stránkách Zpravodaje) mj. vyplývá, kolik stál odchov prvotelky (v té době 42 tis.) a jaká byla rentabilita prodeje zástavového telete (-2,7 tis.) nebo VBJ (+12 tis.). Úroveň plodnosti (odstav 84 telat/100 krav) vytvářela prostor pro optimalizaci, a to s přímým vlivem na rentabilitu zástavu i odchovu. Podobně, využití ranosti plemene vedlo ke snížení nákladů na odchov prvotelky a odpisů základního stáda.

EV znaků naznačují, že selekční index by měl být kromě intenzity růstu zaměřen rovněž na přežitelnost telat a dlouhověkost krav. Nižší EV zjištěný pro průběh porodu a jatečnou výtěžnost koresponduje s predispozicí plemene k lehkým porodům a se systémem zpeněžení na základě živé hmotnosti. Poprvé byly u tuzemské populace masného skotu vypočteny EV pro efektivnost využití krmiv (v podobě RFI) a to s nezanedbatelnou ekonomickou relevancí.

Nicméně, s odstupem času je potřebné uvedené produkční a ekonomické ukazatele masného skotu aktualizovat a případně navrhnout nové znaky významné pro selekci a šlechtění. Při vlastní konstrukci indexů a při jejich aktualizaci (podobně, jako je tomu například u holštýnského skotu) budou kromě přímých ekonomických vah plně zohledněny preference chovatelů a šlechtitelů.Chcete se zapojit do ekonomického vyhodnocení?

Oslovila vás tato nabídka a možnost spolupráce a chtěli byste být nedílnou součástí zajímavé práce při tvorbě ekonomických selekčních indexů? Pak kontaktujte přímo nás (krupova.zuzana@vuzv.cz, +420 267 009 703), případně pracovníky Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s. Vzájemnou spoluprací praxe a výzkumu dokážeme nástroje určené pro plemenářskou práci v chovech masného skotu zase dostat o stupínek výš, což umožní udržovat jejich vysokou úroveň korespondující se světovými trendy.

Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. a Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves
Zpracováno v rámci projektu NAZV QL24010025 a MZERO0723 – V02 financovaných MZe ČR.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz